Ispis Email

Naslovna    Lokalni i ruralni razvoj      >>  Upravljanje lokalnim razvojem 

 

 

Europska unija prihvatila je koncept poticanja održivog razvoja lokalnih i ruralnih područja (NUTS-5) koji se bazira na održivom gospodarskom razvoju, povećanju životnog standarda te očuvanju prirodne, kulturne i tradicijske baštine.  Na taj način, ruralni prostori u suvremenoj Europi transformiraju se u ekološki očuvane i kultivirane sredine koje se sustavno opremaju s komunalnom i društvenom infrastrukturom, razvijaju održivu poljoprivredu i lokalno poduzetništvo, i povezuju se s okruženjem. 
Takve sredine postaju ugodne za život i privlačne za ulaganja, omogućavaju rastuću zaposlenost i sve bolji standard života svojim stanovnicima, i imaju perspektive.

 

Europski koncept lokalnog i ruralnog razvoja prihvatila je i Republika Hrvatska, koja je također utvrdila razvojne strategije i sektorske programe na nacionalnoj i regionalnoj razini, usklađene sa strateškim smjernicama EU za razdoblje 2007. - 2013 godine.

 

Na takvim osnovama uspostavljeni su osnovni uvjeti i okviri, na temelju kojih lokalne samouprave (JLS) mogu razvijati vlastite sustave decentraliziranog upravljanja lokalnim razvojem ("odozdo prema gore"), te pripremati i pokretati lokalne razvojne programe, projekte i složene procese koji trebaju omogućiti da se njihove lokalne zajednice posetepeno prilagode, te uspostave nove perspektive i održiv razvoj u skladu sa standardima EU:

 

 

Kako je vidljivo iz slike na desnoj strani,
učinkovito upravljanje lokalnim-ruralnim
razvojem podrazumijeva sustavno
razvijanje slijedećih komponenti:

 

>   održiv gospodarski razvoj,
>   visok standard života,
>   očuvan lokalni okoliš.

 

Radi ostvarivanja ovakvih ciljeva
lokalna samouprava mora osigurati
integralan pristup s jasnom teritorijalnom
dimenzijom, obuhvaćajući u istom okviru
slijedeće dimenzije:

 

»   razvoj poticajnog okruženja i
     socijalne inkluzije u lokalnoj
     zajednici (JLS);

 

»   razvoj lokalne infrastrukture,
     uspješno zadovoljavanje potreba 
     lokalnog stanovništva i gospodarstva
     i povećavanje kvalitete života;

 

»   prilagodbu i razvoj konkurentnosti
     poljoprivrede i šumarstva;

 

»   gospodarsku diverzifikaciju - razvoj
     malog i srednjeg poduzetništva,
     seoski turizam, usluge;

 

»   održivo upravljanje prirodnim
     resursima - očuvanje i razvojna 
     integracija prirodne, kulturne i 
     tradicijske baštine;

 

»   razvoj prepoznatljivosti i konkurent-
     nosti JLS, te promicanje kulturne
     i tradicijske baštine, turizma i
     rekreacije;

       

 

 

 

Održivi razvoj


(EU - Deklaracija iz Corka,  Smjernice EK za plansko razdoblje 2007-2013 god.)

 


Ovakvim pristupom, lokalne zajednice trebaju odgovoriti današnjim izazovima koje donose globalizacija, velike promjene na makroekonomskom nivou, globalne klimatske promjene itd..., i kreirati razvojnu politiku i programe koji će omogućiti skladan i dugoročno održiv razvoj lokalnih i ruralnih zajednica.

Budućnost ruralnih područja ovisi prvenstveno od mogućnosti da ljudi u lokalnoj sredini nađu zaposlenje i da ugodno i kvalitetno žive, a potom i od spremnosti da se sačuvaju i unaprijeđuju prirodni rersursi kao i kulturno i tradicijsko nasljeđe koji čine identitet, područni kapital, osnovu konkurentnosti i perspektive svake lokalne zajednice (JLS).

Zbog svega toga, za svaku lokalnu samoupravu ključno je pitanje da se uspostavi restrukturiranje i održiv razvoj gospodarstva.

 

Održiv razvoj događa se kroz projekte i ulaganja. 


Kod toga, temeljni su problemi plan i organizacija (što i kako treba razvijati), te financiranje (izvori sredstava za ulaganje):

 

Budući da lokalne zajednice u RH, a ni u EU, nemaju dovoljne proračune ni izvore vlastitih sredstava za financiranje razvojnih projekata, u EU i RH uspostavljeni su razni potporni programi i fondovi za poticanje lokalnog i ruralnog razvoja, iz kojih se omogućava fnanciranje razvojnih programa i projekata na lokalnoj razini, kao što su:

 

-   sektorski operativni programi u RH namijenjeni ruralnom razvoju te razvoju poljoprivrede i malog poduzetništva, 

-   pretpristupni fondovi EU  (IPA - SAPARD/IPARD),

-   fondovi ZPP te strukturni i kohezijski fondovi EU, koji će biti dostupni nakon što RH pristupi u EU, itd...

 

 

Da bi omogućila pokretanje razvojnog ciklusa i pristup ovakvim izvorima, lokalne zajednice (JLS) trebaju
osmisliti vlastiti razvoj, te definirati strateške razvojne ciljeve, prioritete, programe i projekte održivog razvoja.  Pritom, lokalni prioriteti trebaju biti usklađeni sa utvrđenom politikom i strateškim smjernicama lokalnog i ruralnog razvoja na razini EU, RH i regija (županija).

 

 


Ukratko, da bi se osiguralo
namjensko i učinkovito trošenje 
sredstava, lokalni programi i
projekti (JLS) moraju biti
usklađeni s temeljnim načelima
politike poticanja ruralnog razvoja
u EU i RH, kao što su

>   programiranje,
>   komplementarnost
>   konzistentnost,
>   koordinacija,
>   održivost,
>   partnerstvo,
>   koncentracija,
>   djelotvornost,
>   sprečavanje diskriminacije...

(Izraz toga vidljiv je iz slike desno:)

              Usklađenost

 Prema tome, polazeći od smjernica EU (2007.-2013.), a nakon što su u Republici Hrvatskoj doneseni operativni programi za većinu sektora, i pošto su u županijama donesene Županijske razvojne strategije (ŽRS, ROP), ispunjeni su uvjeti da lokalne zajednice (JLS) u RH mogu započeti s učinkovitim upravljanjem vlastitog razvoja.  Kod toga, postavlja se pitanje kako stvoriti "kritičnu masu" i omogućiti efikasno pokretanje razvojnih aktivnosti (?).

 

Odgovor na ovo pitanje podrazumjeva ponajprije djelatnu i planski vođenu ulogu lokalne samouprave:  Lokalna samouprava mora postati središte razvojnih aktivnosti te inicirati, pokrenuti i usmjeravati sustavne razvojne aktivnosti u lokalnoj sredini (JLS).  Pritom, naročito su važne slijedeće funkcije:

 

»   Povezivanje i razvoj partnerstva s tijelima na županijskoj i nacionalnoj razini, te s nositeljima razvoja i 
     interesnim skupinama (poljoprivrednici, poduzetnici, obrt, udruge civilnog društva, itd.) na lokalnoj razini;  
     uspostavljanje poticajnog okruženja; 

»   Donošenje programa lokalnog razvoja - utvrđivanje i uspostavljanje razvojne vizije, strateških ciljeva 
     i prioriteta za lokalni razvoj, te lokalnih razvojnih projekata za ostvarivanje utvrđenih ciljeva;

»   Iniciranje i motiviranje stanovništva te lokalnih proizvođača, poduzetnika i drugih nositelja razvoja za
     uključivanje u razvojne aktivnosti i programe, a naročito:

 

     -   informiranje i razvoj svijesti o mogućnostima,
     -   izrada ponude tipskih projekata i savjetodavnih paketa,
     -   organizirani prijenos znanja i vještina na stanovništvo i lokalne poduzetnike,
         kako bi lakše pronašli vlastite putove razvoje, osmislili i pokrenuli vlastite
         projekte,
     -   organiziranje stručne podrške, itd.;

»   Posebno je važna poduzetnička uloga lokalne samouprave. U ovoj funkciji:

 

     -   ona mora pripremiti i pokrenuti strateške razvojne programe na prioritetnim
         pravcima lokalnog razvoja (infrastruktura, gospodarski razvoj, očuvanje i 
         razvojna integracija prirodne i kulturne baštine, turizam, komunalni razvoj, i sl.);

 

     -   usmjeravati, poticati i koordinirati razvojne aktivnosti i nositelje;

 

     -   razvijati i graditi stručni i organizacijski potencijal za učinkovito upravljanje
         razvojnim programima i projektima;

 

     -   razvijati institucionalne uvjete i povezivanja za pribavljanje potrebnih
         financijskih sredstava za ulaganja u lokalne razvojne i poduzetničke projekte
         iz dostupnih nacionalnih izvora i fondova Europske unije, itd.;

 

»   Da bi osigurala kvalitetne perspektive za dugoročan razvoj, lokalna samouprava treba se 
     pravovremeno osposobiti i pripremiti za pristupanje EU

 

 

Sve u svemu, lokalna samouprava ima zadatak i misiju da lokalnoj zajednici ponudi lepezu mogućnosti i rješenja, da uspostavi sustav lokalnog razvoja i osigura temeljne infrastrukturne i institucionalne uvjete za razvoj, te da razvija poticajno okruženje, motivira, integrira, povezuje i koordinira lokalne razvojne aktivnosti, resurse, projekte i nositelje razvoja na putu osmišljavanja, pripremanja i realizacije razvojnih projekata i oblika zajedničkog nastupanja kojima se ostvaruje učinkovit razvoj.

 


Iz slijedećih prikaza mogu se vidjeti shematski prikaz koncepta upravljanja lokalnim razvojem, te neka od mogućih rješenja za učinkovit razvoj JLS 

 

 

Upravljanje lokalnim razvojem
- shematski prikaz:
  

 

("kliknite" na slićicu s desne strane,
za uvećanje, za izlaz stisnite "Esc"
ili "kliknite" u prazan prostor pored
slike)

      

 

                 

Pogledajte prijedloge rješenja:

 

 

(Povratak na vrh) 

 


Bitan uvjet i smisao održivog razvoja su ljudi i njihova suradnja Ljude treba motivirati i uključiti u razvojne aktivnosti, jer su velike društvene promjene, negativne društvene i gospodarske pojave i trendovi, gospodarska neaktivnost i neinventivnost u proteklom periodu uzrokovali da je velik dio stanovništva razočaran, rezigniran i rezerviran, kao i da postoje nepovjerenje pa i otpor prema novim inicijativama. 

Za pravladavanje takvog stanja, nužno je ponuditi realnu viziju i ciljeve, napraviti ozbiljan razvojni program i predložiti realne mogućnosti i izlaze, te uporno raditi da se ljudi uključe, motiviraju, zainteresiraju i "uvjere"...  

Uspješni primjeri iz država EU i uspješnih tranzicijskih zemalja pokazuju da je za pozitivne pomake potrebno pokrenuti sustav formalnog i neformalnog društvenog djelovanja, te inicirati i otvarati mogućnosti da se judi okupljaju, druže, razmjenjuju mišljenja, iskustva i znanja, i razvijaju povezivanja i inicijative u pitanjima od značaja za njihove interese i potrebe.  (Primjerice, u Bavarskoj postoji praksa da se u selima organiziraju neformalni sastanci poljoprivrednika iste djelatnosti na kojima se ljudi informiraju, savjetuju, razmjenjuju mišljenja i postižu dogovore).


Ovakve spoznaje dovele su do svijesti o značaju integralnog pristupa ruralnom razvoju koji obuhvaća razvoj horizontalnog i vertikalnog partnerstva u kreiranju i provedbi politika i programa lokalnog i ruralnog razvoja.  U osnovi, to znači:

 

a)   Partnerstvo na razini institucija EU, nadležnih ministarstava i tijela RH, županija i jedinica lokalne
      samouprave (JLS), u okviru kojega se utvrđuju usklađene politike lokalnog-ruralnog razvoja,
      razvojne strategije, sektorski programi i mehanizmi poticanja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj
      razini (NUTS 1 - NUTS 5).

 

 b)   S druge strane, uspješan i održiv lokalni razvoj podrazumijeva uspostavljanje oblika horizontalnog 
       partnerstva u lokalnoj sredini
, tako da se kod utvrđivanja i provedbe lokalnih prioriteta i programa 
       razvoja omogući što šira uključenost stanovništva, interesnih skupina i nositelja razvoja (lokalna
       samouprava, proizvođači, poduzetništvo, udruge i druge relevantne socijalne strukture, itd.).  Time se
       omogućava:

 

       -   da lokalni razvojni prioriteti i programi budu usklađeni sa specifičnim uvjetima,
           potrebama i interesima u lokalnoj sredini,

 

       -   jasno profiliranje interesa i potreba, te učinkovito uključivanje, mobiliziranje i organiziranje
           lokalnih potencijala, vještina, talenata i sposobnosti lokalnog stanovništva i gospodarstva,

 

       -   uspostavljanje učinkovitog sustava upravljanja lokalnog razvoja, te javno-privatnog partnerstva
           između lokalne samouprave i lokalnih nositelja razvoja,  što je preduvjet za uspješan razvoj lokalnih
           projekata i uključivanje u mehanizme potpore i fondove za poticanje lokalnog - ruralnog razvoja
           na razini Republike Hrvatske, županija i pretpristupne pomoći EU (IPA-IPARD), a potom i za korištenje 
           odgovarajućih fondova Europske unije nakon što Hrvatska pristupi u EU.

 

Na takvim osnovama uspostavljaju se mehanizmi upravljanja lokalnim razvojem "odozdo prema gore", pri čemu lokalne  sredine (JLS) utvrđuju lokalne prioritete i programe usklađene sa nacionalnim i regionalnim strategijama,  a EU i tijela na nacionalnoj i regionalnoj razini uključuju se kao partneri na njihovoj provedbi kroz primjenu različitih mehanizama poticanja lokalnog-ruralnog razvoja  (stručna pomoć, subvencije, poticajni krediti, pretpristupni fondovi EU - IPA/IPARD, a u perspektivi i fondovi EU nakon što Hrvatska postane članica EU);

 

(Povratak na vrh) 

 


Strategije lokalnog razvoja i Zajednička poljoprivredna politika EU (CAP, ZPP) snažno potiču ovakav partnerski i participativni pristup i naglašavaju ga kao jednu od glavnih osi ruralnog razvoja.  Na takvim osnovama, Europsko vijeće je je usvojilo poseban razvojni program - inicijativu, tzv. LEADER pristup (Leader = Liason Entre Actions Developpement Rural, odnosno "Veza među aktivnostima za ruralni razvoj"), kao mehanizam za poticanje ruralnog razvoja kroz formiranje i djelovanje lokalnih akcijskih skupina ("LAG"-ovi) i uspostavljanje partnerstva javnog sektora te lokalnh interesnih grupa i nositelja razvoja, radi zajedničkog upravljanja lokalnim razvojem i  učinkovitog  pripremanja lokalnih razvojnih programa i projekata koji se potiču iz fondova EU.

 

LEADER pristup razvijao se kroz više faza (LEADER 1, LEADER 2, LEADER +),  a njegove ključne karakteristike i zahtjevi su slijedeći:

 

1.   Jasna teritorijalna dimenzija - lokalne razvojne strategije i programi moraju se odnositi na ciljano područje,
      koje je homogeno i socijalno povezano, i koje karakteriziraju zajednička tradicija, lokalni identitet, te 
      zajednički problemi, potrebe i očekivanja; 

 

2.   Pristup "odozdola prema gore":  Potrebe, ciljevi i strategija lokalnog-ruralnog razvoja moraju se
      utvrđivati na lokalnoj razini, te povezivati i uključivati u elemente razvojne politike i podrške na višim 
      razinama;

 

3.   Javno - privatno partnerstvo (Lokalne akcijske skupine - LAG-ovi):   Zahtjev da se u pitanjima 
      upravljanja lokalnim razvojem uspostavlja partnerstvo lokalne samouprave i stanovništva, odnosno
      da se kod pripremanja i provedbe lokalnih razvojnih programa i projekata formiraju LAG-ovi (lokalne
      akcijske skupine) u koje se uključuju predstavnici sva tri sektora (lokalna samouprava, javni i civilni
      sektor) na jednom području.  Na taj način treba osigurati:

 

      -   sposobnost sagledavanja stanja, te utvrđivanje i jasno profiliranje interesa, potreba, mogućnosti 
          i resursa,

 

      -   povezivanje specifičnih sektorskih pristupa i interesa radi utvrđivanja zajedničkih ciljeva,

 

      -   stvaranje sinergije i osjećaja vlasništva nad aktivnostima koje se poduzimaju da bi se
          poboljšala situacija u zajedničkoj sredini,

 

      -   lakše lociranje i uključivanje postojećih nositelja razvoja te raspoloživih resursa i 
          potencijala;

 

4.   Integrirane i višesektorske aktivnosti:  Učinkovit program lokalnog razvoja mora
      integralno gledati na razvoj lokalne zajednice (JLS) i jamčiti višesektorski pristup kroz
      povezivanje gospodarskih, socijalnih i ekoloških ciljeva te uspostavljanje sinergije u
      funkciji učinkovitog i održivog razvoja zajednice koji je u interesu svih skupina;

 

5.   Umrežavanje:  LEADER pristup podrazumjeva lociranje, povezivanje i razmjenu
      svih dostupnih znanja, iskustava, primjera dobre prakse, inovacija i sl., između svih
      sektora i nositelja razvoja na lokalnoj razini, kao i umrežavanje na široj regionalnoj,
      nacionalnoj i internacionalnoj razini.  Na taj način omogućava se efikasnije i kvalitetnije
      pripremanje lokalnih projekata i uspješniji ukupan razvoj;

 

6.   Suradnja:  LEADER pristup podrazumjeva lociranje i iniciranje zajedničkih projekata s
     drugim lokalnim zajednicama u užem i širem relevantnom okruženju,  radi povezivanja i 
     kvalitetnijeg iskorištavanja raspoloživih potencijala, izbjegavanja neracionalnih i štetnih 
     pojava kao što su dupliranje i konkuriranje kapaciteta, te bržeg postizavanja zajedničkih 
     ciljeva razvoja.

 

Ovakvim pristupom treba ostvariti naročito slijedeće ciljeve i rezultate:

 

   razvoj prepoznatljivosti i konkurentnosti lokalne zajednice te lokalnih projekata i 
    nositelja razvoja;

 

•   razvoj sposobnosti, stručnog i organizacijskog potencijala i povoljnijih uvjeta za razvoj,
    kao što su:  inovacije, transfer znanja i tehnologija, podrška gospodarskom restrukturiranju
    i diverzifikaciji, podrška razvoju lokalne poljoprivrede, poduzetništva i turizma, kao i
    očuvanju i kultiviranju prirodne i kulturne baštine, itd...,

 

•   učinkovitije pripremanje lokalnih i poduzetničkih projekata, te uspješnije konkuriranje za
    subvencije iz nacionalnih i europskih fondova i druge dostupne izvorie kapitala za
    finacniranje razvoja i gospodarska ulaganja u lokalnoj zajednici (JLS),

 

•   uspješniji razvoj i komercijalizacija lokalnih proizvoda, razvoj lokalnih robnih
     marki, te jačanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva na domaćem i izvoznim
     tržištima;

 

•   transnacionalna i transregionalna kooperacija;

 

•   stvaranje europske mreže ruralnog razvoja.

 


   

 

 

 

 

 

 

 

Lokalna razina i ruralna područja danas su u Europi prepoznata kao bitan element od kojega uvelike ovise identitet, integritet, razvojne perspektive, stabilnost i sigurnost svake nacionalne države.  Zbog toga, Europska unija intenzivo ulaže u sve aspekte lokalnog-ruralnog razvoja, s ciljem izjednačavanja uvjeta života u urbanim i lokalnim sredinama, te očuvanja i integralnog razvoja ruralnih prostora i njihovih vrijednosti. 

 

 

 

 

Ruralni prostori u suvremenoj Europi prerastaju u ekološki ugodna obitavališta, koja sustavno dobivaju urbanu infrastrukturu i opremu, te laku i brzu povezanost s drugim naseljima u okolici i državi. Manjina stalnih stanovnika radi u tim naseljima, a većina izvan mjesta stanovanja. Takvi prostori imaju budućnost.

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.