Naslovna 

>>    Rješenja za održivi razvoj poljoprivrede                

 

 

Naša tvrtka koncentrirana je na održiv razvoj poljoprivrede.  Održiva poljoprivreda je bitan segment ukupnog razvoja ruralnih sredina, koji se razvija kroz uspostavljanje i razvoj konkurentnih oblika proizvodnje i konkurentnih poljoprivrednih gospodarstava, zaštitu i očuvanje poljoprivrednog zemljišta i okoliša, i uklopljenost u ciljeve ukupnog razvoja lokalne zajednice.

 

U Republici Hrvatskoj, u većini lokalnih zajednica održiv razvoj poljoprivrede podrazumijeva restrukturiranje i diverzifikaciju postojeće poljoprivredne proizvodnje i poljoprivrednih gospodarstava, u cilju njihovog usklađivanja sa standardima EU, povećavanja kvalitete i produktivnosti, razvoja konkurentnosti i osposobljavanja za nastupanje na otvorenom (globalnom) tržištu u procesu pristupanja Europskoj uniji.  Po uzoru na praksu EU i uspješne sredine u Hrvatskoj, ovakav proces uključuje naročito slijedeće ciljeve i pristup:

 

>   razvoj specijaliziranih, konkurentnih i dugoročno održivih 
     gospodarstava;     

 

>   stvaranje uvjeta za održanje što većeg broja malih i mješovitih
     gospodarstava, kroz modernizaciju ili usmjeravanje na nove
     proizvode i djelatnosti za koje u JLS postoje bolji uvjeti i koje
     stvaraju povećanu novu vrijednost (diverzifikacija);

 

>   organziranje te razvoj oblika povezivanja i zajedničkog nastupanja
     lokalnih proizvođača radi zajedničke proizvodnje i plasmana
     kvalitetnih lokanih proizvoda (razvoj lokalnih robnih marki kao
     komercijalnih i konkurentnih proizvoda);

 

>   razvoj tržišne infrastrukture za poljoprivredne proizvode 

                      

Koncept

"kliknite za uvećanje,
za izlaz stisnite "Esc" ili kliknite u
prazno polje pored slike

 

Ostvarivanje ovakvih ciljeva podrazumijeva aktivno angažiranje lokalne samouprave, koja treba osmisliti i ponuditi lokalnim proizvođaćima konkretna rješenja i programe, inicirati i poticati aktivnosti, locirati i uključivati lokalne potencijale, te razvijati poticajno okruženje, povezivanja i partnerstvo među nositeljima razvoja na liniji pokretanja i učinkovite realizacije projekata održivog razvoja.

 

Na temelju višegodišnjeg bavljenja problematikom ruralnog razvoja, iskustava na vlastitim projektima, te stečenog uvida u praksu Europske unije i uspješne Hrvatske primjere, mi čvrsto vjerujemo da ovakav pristup "funkcionira". 

 

Zbog svega toga, naša tvrtka u obavljanju svoje djelatnosti nudi niz sustavnih rješenja i projektnih prijedloga za restrukturiranje i održiv razvoj poljopvirede, koja smo razvili tijekom višegodišnjeg rada na projektima te kroz sinergiju stručnih znanja i iskustava našeg razvojnog tima.  Na takvim osnovama, razvijamo suradnju s lokalnim samoupravama na kreiranju, pripremanju i pokretanju lokalnih razvojnih aktivnosti, programa i projekata, i uključujemo se u lokalne razvojne timove radi učinkovite realizacije "na terenu". 


Mi nudimo slijedeća rješenja za održiv razvoj poljoprivrede:


 

Specijalizirane farme i proizvodni sustavi
- rješenja za razvoj održivih gospodarstava
          

Mini mljekare i sirane - rješenja za 
održanje malih proizvođača
  mlijeka                   Da bi osigurali isplativost i opstanak na globalnom
tržištu u procesu pristupanja u EU, poljoprivredna
gospodarstva moraju se specijalizirati, razviti
suvremene proizvodne kapacitete usklađene s
EU standardima te uspostaviti intenzivnu, ekonomski
učinkovitu i konkurentnu proizvodnju.

Mi nudimo kompletna rješenja za razvoj i 
uspostavljanje specijaliziranih proizvodnih sustava
u stočarstvu, voćarstvu, povrćarstvu i ratarstvu:


Suveremena farma  >  farme muznih krava,
  >  svinjogojske farme,
  >  tovilišta za goveda,
  >  ovce, koze i ostale farme;

 

(opširnije)

p 
 >  plastenici za voće i povrće
 >  ekološka proizvodnja
 >  skladišta i sušare za
     žitarice
 >  sušare i pogoni za
preradu voća i povrća, itd.

 

(opširnije)

 

Lokalne samouprave mogu značajno potaknuti razvoj
ovakvih projekata kroz aktivnu ulogu u stvaranju
poticajnog okruženja, lociranju i uključivanju 
perspektivnih proizvođača, te organiziranju i
poticanju odgovarajućih razvojnih aktivnosti.

Kod ovakvih projekata surađujemo s lokalnim
samoupravama i pružamo stručnu podršku na
pripremanju lokalnog razvojnog programa i
formiranju ponude projekata, te u svim razvojnim
aktivnostima na osmišljavanju, organiziranju,
pripremanju i implementaciji konkretnih ravojnih
projekata na terenu. 

 Najveći dio malih proizvođača mlijeka nije u 
mogućnosti izgraditi specijalizirane farme i osigurati
samostalnu konkurentnost na tržištu. Na žalost, ovakva
gospodarstva sve teže održavaju proizvodnju, jer
prestaju biti zanimljiva velikim mljekarama i sve teže
mogu postići konkuretnost i održivu cijenu mlijeka.


mini sirane

  U skladu s praksom u EU, za ovakve
  proizvođače postoje kvalitetna rješenja
  kroz mogućnost organiziranja i  
  povezivanja malih proizvođača radi
  uspostavljanja mini-mljekara, u kojima
  se organizira zajednička proizvodnja i
  nastupanje na tržištu sa zajedničkim
  proizvodom
- autohtonim sirevima
  i mliječnim prerađevinama.

 

Smisao je ovakvih rješenja da se za manja OPG
osiguraju sigurno tržište i kvalitetnija cijena mlijeka 
kroz plasman putem zajedničkog finalnog
proizvoda (robne marke) -  kvalitetnih sireva i drugih
visokovrijednih autohtonih proizvoda, za kojima
na tržištu postoji sigurna potražnja pod povoljnim
uvjetima.

Ovakva rješenja danas su dostupna i moguće ih je 
realizirati u praksi, jer se radi o relativno malim ulaga-
njima kojima se postižu snažni razvojni učnici.
Međutim, to podrazumijeva aktivno angažiranje
lokalne samouprave
na iniciranju ovakvog
programa i sustavnih razvojnih aktivnosti, te na
lociranju, uključivanju i povezivanju lokalnih
proizvođača i nositelja razvoja, u cilju pripremanja
i implementacije projekta mini-mljekare kao
sustava zajedničke proizvodnje i nastupanja.

Naša tvrtka nudi kompletna organizacijska,
projektna i tehnološka rješenja u svim fazama
osmišljavanja, pripremanja i implementacije ovakvih
projekata, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave
i lokalnim proizvođačima.

> opširnije


 

  
Tržišna infrastruktura - rješenja za učinkovit
razvoj održive poljoprivredne proizvodnje
 Povezivanje i zajedničko nastupanje
  - rješenja za razvoj konkurentnostiU većini ruralnih sredina postoje velike mogućnosti za
razvoj oblika kvalitetne poljoprivredne proizvodnje
koja stvara povećanu novu vrijednost (trajni nasadi,
povrćarstvo, ljekovito bilje, prerada, itd...). Ovakve 
mogućnosti uglavnom nisu ni približno iskorištene, i
u većini JLS postoji velik razvojni potencijal.

 

Poznatno je da uzroci takvog stanja najčešće leže u
neorganiziranosti lokalnih proizvođača, te u nepo-
stojanju tržne infrastrukture za poljoprivredne
proizvode, sigurnog tržišta i stabilnih uvjeta proizvo-
dnje.  
Na taj način, lokalni proizvođači (uglavnom mala i
mješovita gospodarstva - OPG) prisiljeni su
proizvode prodavati "s grane" i ostaju izloženi
nakupcima i hirovima tržišta.  Takva proizvodnja je
rizična i neisplativa, jer proizvođači snose rizik a 
drugi preuzimaju dodanu vrijednost, i zato se malo 
tko odlučuje za ulaganja u razvoj proizvodnje. 

 


tržišna infrastruktura  Po uzoru na praksu u EU i na
  uspješne primjere u Hrvatskoj,
  rješenja za prevladavanje
  navedenog stanja i pokretanje
  razvoja leže u organiziranju
  lokalnih prozivođača i razvoju
  projekata tržišne infrastrukture.

 

Ukratko, ovakva rješenja temelje se na 
organiziranom stvaranju uvjeta za razvoj skladišta,
distributivnih centara i prerađivačkih kapaciteta
u kojima će se formirati cjeloviti proizvodni procesi
("lanci dodane vrijednosti"),  te na organiziranju
sustava proizvodnje i zajedničkog nastupanja koji
će preuzimati proizvode od lokalnih proizvođača, i
transformirati ih u komercijalne gotove
proizvode
za tržište.

Na taj način moguće je ostvariti jedan od temeljnih
ciljeva ruralnog razvoja, tj. formirati konurentne
lokalne proizvode (robne marke),
koji imaju
potencijal okupljati lokalne proizvođače i nositelje
razvoja, te osigurati siguran plasman za njihove
proizvode i usluge na otvorenom tržištu.

Na takvim osnovama, lokalni proizvođači i nositelji
razvoja dobivaju jasne perspektive i okvire za
planiranje vlastite proizvodnje i razvoja, čime se
stvaraju uvjeti za uključivanje lokalnih
potencijala, pokretanje ulaganja u novu
prozvodnju, i ubrzani razvoj...

Mi nudimo kompletna rješenja
za učinkovit
razvoj i uspostavljanje ovakvih sustava i proizvodnih
kapaciteta:

>   skladišta i infrastruktura,
>   distributivne i ULO hladnjače za voće i povrće,
>   pogoni za sortiranje, pakiranje i distribuciju
     voća, povrća i ljekovitog bilja;
>   pogoni za preradu i doradu voća, povrća i
     ljekovitog bilja (sušenje, zamrzavanje, 
     konzerviranje, i dr.)
>   distiributivni centri za voće i povrće;
>   pogoni i hladnjače za preradu mesa, itd...

 

(opšinije)

 

U praksi, ovakvi projekti podrazumijevaju nužno
angažiranje lokalne samouprave, koja
mora preuzeti aktivnu ulogu kroz 
definiranje
lokalnog razvojnog programa i ponude projekata,
iniciranje i poticanje razvojnih aktivnosti,
rješavanje institucionalnih uvjeta, te uključivanje
i povezivanje lokalnih proizvođača
i drugih nositelja
razvoja na svim razinama... 

 Temeljno je gospodarsko i tržišno načelo da trajan
razvoj nije moguć ako se oslanja samo na nepovezane
subjekte malog gospodarstva ili nepovezana
poljoprivredna gospodarstva - OPG. 

Da bi se mogli dugoročno razvijati i održavati na
tržištu, mali proizvođači moraju biti povezani s većim
gospodarskim subjektima koji osiguravaju tržište,
logistiku, stručna znanja, tehnologije i potencijal za
prilagođavanje, razvoj, učinkovito nastupanje i
dugoročno održavanje konkurentnosti na domaćem
i globalnom tržištu.

Zbog toga, u struci i praksi danas postoji praktički
nepodijeljena suglasnost da temeljni razlozi za
nedovoljnu razvijenost i loše stanje poljoprivrede u
većini ruralnih sredina leže u neorganiziranosti i
nerazvijenosti oblika povezivanja i zajedničkog
nastupanja lokalnih proizvođača, te u nedostatku
prepoznatljivih lokalnih proizvoda na temelju kojih
je moguće razvijati konkurentnost.

Rješenja za ovakav problem poznata su iz praske u
EU i na drugim razvijenim tržištima, gdje se već preko
150 godina uspješno razvija praksa izvornog
(europskog) zadrugarstva
kao oblika povezivanja
i zajedničkog nastupanja malih proizvođača koji se
udružuju, formiraju "lance dodane vrijednosti" i
uspostavljaju zajedničke proizvode s kojima mogu
uspješno nastupati na tržištu.

Na taj način izvorne zadruge funkcioniraju kao
zajednički gospodarski subjekti - nositelji proizvodnje
i nastupanja koji malim proizvođačima mogu osigurati
potrebnu poslovnu infrstrukturu, tržište, stručnu
potporu, financijsku stabilnost, potencijal i ostale
uvjete za učinkovito nastupanje na tržištu.

Zbog takvih značajki, izvorne zadruge su danas
jedan od temeljnih oblika organizirana poljoprivrede
i malog poduzetništva u EU koji obuhvaća preko
100.000.000 članova.

 

zadruga


Ukratko, izvorne zadruge su razvojni subjekti i
"prirodan" oblik za institucionalno organiziranje i
nastupanje malih prozvođača, u okviru kojeg se
omogućava uspostavljanje institucionalnih i
gospodarskih uvjeta za pokretanje razvojnih
programa, razvoj lokalnih proizvoda i uspostavljanje
tržišne infrastrukture za poljoprivredne proizvode,
a time i ostvarivanje ciljeva restrukturiranja i
održivog razvoja poljoprivrede.

Zbog svega toga, uspostavljanje izvornih zadruga i
drugih oblika udruživanja i kooperacije predstavlja
strateški prioritet utvrđen nacionalnom Strategijom
ruralnog razvoja (2008.-2013.). 

 

Mi nudimo kompleksnu razvojnu uslugu u svim
fazama osmišljavanja, pripremanja i izvedbe ovakvih
lokalnih programa i projekata, u suradnji s lokalnom
samoupravom i uključenim nosteljima razvoja.

 

 

 Kontaktirajte nas


(povratak na vrh)

 

(povratak na Naslovnu stranicu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.