Naslovna   >>  Rješenja za održivi razvoj JLS   (ruralni i lokalni razvoj) 

 


Održivi razvoj lokalnih i ruralnih sredina danas je jedan od temeljnih prioriteta u Republici Hrvatskoj i EU.  Zbog toga, razvoj ovakvih sredina danas se snažno potiče i uspostavljeni su brojni poticajni i partnerski programi kao i fondovi za financiranje lokalnih razvojnih aktivnosti i projekata na razini regija - županija, države i EU programa  (čak 40% sredstava iz Proračuna EU namijenjeno je ruralnom razvoju). 

U takvoj situaciji, naročito važnu ulogu u kreiranju i upravljanju lokalnog razvoja dobivaju lokalne samouprave, koje imaju zadatak prepoznati razvojne mogućnosti i šanse,  utvrditi i definirati realnu razvojnu viziju, strateške ciljeve i prioritete lokalnog razvoja, te inicirati i pokrenuti strateške razvojne aktivnosti, programe i projekte kojima će se utvrđeni ciljevi lokalnog razvoja realizirati u praksi (razvoj "odozdola prema gore"). 

Na takvim osnovama, lokalne samouprave preuzimaju središnju ulogu u upravljanju lokalnim razvojem, kroz poduzimanje sustavnih aktivnosti na osmišljavanju i pokretanju lokalnih razvojnih programa na utvrđenim strateškim pravcima razvoja, te kroz iniciranje i razvoj suradnje i partnerstva s lokalnim nositeljima razvoja te potpornim institucijama i fondovima na svim razinama, radi stvaranja uvjeta za učinkovito pripremanje, pokretanje i financiranje lokalnih razvojnih projekata.


 

Ukratko, održivi lokalni-ruralni razvoj JLS događa se kroz
kontinuirane razvojne aktivnosti i projekte, osobito na
slijedećim područjima:

 

>   Očuvanje i razvojna integracija okoliša te prirodnog, kulturnog
     i tradicijskog nasljeđa JLS, koji čine područni kapital i perspektive
     lokalne zajednice;

 

>   Razvoj komunalne i društvene infrastrukture, te uspostavljanje
     poticajnog društvenog i razvojnog okruženja;

 

>   Gospodarski razvoj - restrukturiranje i razvoj održive
     poljoprivrede, obrta i malog poduzetništva, diverzifikacija
     djelatnosti i otvaranje novih radnih mjesta.  Za velik dio JLS
     pri tome je posebno važan seoski turizam.

 

>   Povećavanje standarda i kvalitete života - razvoj
     prepoznatljivosti i konkurentnosti JLS.

 

Shema upravljanja lokalnim razvojem vidljiva je iz sličice
na desnoj strani.  

             

Upravljanje razvojem
(shema)

 

 

"kliknite" za uvećanje, za izlaz
"kliknite" u prazno pored slike,
ili stisnite "Esc")

 Na taj način, umjesto dosadašnjeg pasivnog "čekanja u redovima za subvencije", uspješna lokalna samouprava treba se transformirati u aktivnog nositelja razvoja, pri čemu je naročito značajna poduzetnička uloga lokalne samouprave:

 

-   Ona treba pripremiti strateške razvojne programe,

-   usmjeravati, koordinirati i poticati razvojne aktivnosti i nositelje razvoja, te

-   osigurati institucionalne uvjete i povezivanja za učinkovito pribavljanje financijskih sredstava potrebnih za ulaganje
    u lokalne razvojne projekte iz dostupnih nacionalnih izvora i fondova EU  (IPA-IPARD, fondovi ZPP, i dr.), itd...


 

Ovakav razvojni koncept podrazumijeva dinamičan participativan pristup, te razvoj stručnog i organizacijskog potencijala i osposobljavanje lokalne samouprave za učinkovito upravljanje lokalnim razvojnim programima i projektima u skladu sa standardima EU.

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva, naša tvrtka u skladu sa svojom misijom nudi kompleksna rješenja, razvojno partnerstvo i suradnju lokalnim samoupravama na uspostavljanju održivog lokalnog razvoja:

 

 

  Izrada strateških razvojnih programa
- rješenja za upravljanje razvojem JLS   
 Infrastrukturni projekti - rješenja za veću
kvalitetu života i poticajno razvojno okruženje Temeljna je uloga lokalne samouprave da upravlja
razvojem JLS.  Ovakva zadaća podrazumijeva
dobro poznavanje razvojnih mogućnosti i potreba
JLS, jasnu razvojnu viziju, te učinkovito korištenje
stručnih znanja i suvremenh metoda razvojnog
planiranja i upravljanja razvojnim programima i
projektima JLS u skladu sa standardima EU.

Koristeći sinergiju iskustava na projektima i stručnih 
znanja našeg tima, razvili smo vlastitu
metodologiju za izradu strateških razvojnih
programa i upravljanje projektima JLS
,
usklađenu sa smjernicama EU.

Na takvim osnovama pružamo kompleksnu
stručnu podršku i razvojno partnerstvo lokalnim
samoupravama u svim pitanjima i poslovima
vezanim uz osmišljavanje, programiranje i
upravljanje lokalnog razvoja, a naročito:

>   razvojne analize;

 

>   izrada strateških razvojnih programa lokalnog
     razvoja, u skladu sa smjernicama u RH i EU;

 

>   suradnja na uspostavljanju poticajnog razvojnog
     okruženja i svijesti o mogućnostima zajednice;

 

>   pripremanje lokalnih razvojnih projekata, te
     suradnja u svim fazama njihove implementacije;

 

>   izrada programa i projekata za financiranje
     razvojnih aktivnosti i projekata JLS (programi
     potpore, operativni programi i fondovi u RH
     i EU,  IPA-IPARD, fodnovi ZPP, EIB, itd...);

 

>   LEADER pristup, itd...

Na takvim osnovama, da informacije i programi
dođu do onih kojima su namijenjeni, i da bi se
omogućilo razvoj poticajnog okruženja, predlažemo:

 

»   osnivanje lokalnog INFO-CENTRA, kao mjesta
     povezivanja na kojem lokalni prozvođači i
     nositelji razvoja mogu dobiti potrebne
     informacije i uključivati se u lokalne projekte;

»   izradu web stranice, kao moćnog "alata" za
     informiranje, promicanje lokalnog razvoja i
     razvoj prepoznatljivosti JLS;

Cilj je ovakvog pristupa, da se lokalna
samouprava i cijela lokalna zajednica osposobe
za učinkovito upravljanje razvojem u skladu sa
standardima EU, i da se omogući ubrzano pokretanje
razvojnog ciklusa uz korištenje poticajnih sredstava
iz fondova u RH i EU.

 

>  opširnije      

                 Razvoj komunalne i društvene infrastrukture
predstavlja temeljni prioritet svake JLS, jer
omogućava kvalitetnije zadovoljavanje potreba
stanovništva i gospodarstva, stvara poticajno
razvojno okruženje i uvjete za razvoj, i jača
konkurentnost JLS. 

Zbog takvog značaja, razvoj lokalne infrastrukture
danas se snažno potiče brojnim operativnim i
partnerskim programima i fondovima za poticanje 
ruralnog razvoja na nacionalnoj i EU razini. 

Dakle, moguće je osigurati učinkovito financiranje 
i razvoj lokalne infrastrukture.  Međutim, to
podrazumjeva efikasno upravljanje lokalnim
infrastrukturnim projektima, a naročito:

 

>   učinkovito utvrđivanje lokalnih potreba te, 
     planiranje i definiranje razvojne dinamike, 
     prioriteta i korisnika u JLS;

 

>   kvalitetno tehnološko i razvojno planiranje prema
     tehnološkim cjelinama, čime se omogućava fazna
     realizacija te učinkovito korištenje i kombiniranje 
     dostupnih izvora za financiranje razvoja iz
     nacionanih i EU fondova i programa;

 

>   dinamično i kvalitetno pripremanje investicijske
     i projektno-tehničke dokumentacije, za 
     financiranje i izvedbu;

 

>   učinkovito financijsko planiranje i osiguravanje
     uvjeta za participativno financiranje razvojnih 
     projekata iz lokalnog proračuna (razvoj) te
     dostupnih potpornih programa i fondova u RH i
     EU (pripremanje i izvedba);

Ovakav pristup omogućava da JLS samostalno
kreira, pokreće i financira infrastrukturne projekte
iz fondova za poticanje lokalnog i ruralnog razvoja u
skladu s praksom u EU, i da na taj način pravodobno
generira vlastiti razvoj i konkurentnost. 

Na tom putu, naš stručni tim nudi kompletnu
razvojnu uslugu i rješenja u svim fazama
pripremanja, financiranja i izvedbe ovakvih
razvojnih projekata i aktivnosti JLS.

 

                                           > opširnije

  

 

(Povratak na vrh) 

 

Očuvanje i razvojna integracija prirodnog i
kulturnog nasljeđa - rješenja za razvoj
prepoznatljivosti i perspektiva JLS
 Poduzetnička infrastruktura - rješenja za
gospodarski razvoj i otvaranje novih radnih
mjesta


Prirodno, kulturno i tradicijsko nasljeđe predstavljaju
područni kapital, tj. najvrijedniji resurs i temeljnu
sastavnicu razvojnog potencijala, identiteta i
prepoznatljvosti svake JLS, od čijeg očuvanja i
održivog korištenja ovise razvojne perspektive i
mogućnosti razvoja. 

Zbog toga, temeljni je interes svake JLS da se
njezin područni kapital zaštiti, prepozna, verificira i
stavi u funkciju održivog razvoja JLS na najbolji
mogući način.  Ostvarivanje ovakvog cilja
podrazumjeva sustavne aktivnosti na slijedećim
područjima:

 

»   Identifikacija, sistematiziranje i valoriziranje
     vrijednih elemenata tzv. "prostorne baštine" JLS
     (prirodnog, kulturnog i tradicijskog nasljeđa);

 

»   Zaštita, uređenje i "turistifikacija" vrijednih
     elemenata prirodne, kulturne i tradicijske
     baštine JLS, tako da se omogući njihovo
     integriranje u funkciji održivog razvoja JLS 
     kao elemenata njezine prepoznatljivosti i 
     turističke ponude;

 

»   Kultiviranja prostora i krajobraznih vrijednosti,
     te izbjegavanje devastacije vrijednih krajolika
     i prirodnih ljepota, itd...

Ovakvim projektima povećava se kvaliteta života i
razvija se atraktivnost i konkurentnost JLS, potiče
se ekonomska aktivnost i otvaraju se nova radna
mjesta.

Naročito je važno što se takvim projektima stvaraju
uvjeti za razvoj kontintentalnog i seoskog
turizma
, kao dinamične gospodarske grane sa
velikim razvojnim potencijalom i perspektivama.

Zbog svega toga, ovakve projekte moguće je
učinkovito razvijati i financirati u okviru potporornih
programa i fondova RH i EU.

Naš stručni tim nudi potrebna rješenja, kompletnu
stručnu podršku i razvojno partnerstvo kod
osmišljavanja lokalnog programa, te u svim fazama
lociranja, pripremanja, financiranja i izvedbe
takvih projekata.

 

                                           >  opširnije

 Iz prakse uspješnih regija u EU, ali i uspješnih JLS u
RH, poznato je da se dinamičan gospodarski razvoj
lokalnih sredina u osnovi temelji na ciljanom 
strateškom pristupu i ostvarivanju slijedećih
pretpostavki:

a)   lociranje lokalnih proizvoda i usluga koji
      imaju potencijal da mogu biti konkurentni i stvarati
      povećanu dodatnu vrijednost (lokalne robne
      marke
);

 

b)   pripremanje lokalnih razvojnih programa, te
      uspostavljanje uvjeta za uključivanje i       
      organiziranje
lokalnih proizvođača i malih
      poduzetnika u oblike zajedničkog nastupanja
      u cilju zajedničkog razvoja lokalnih proizvoda i
      nastupanja na tržištu;

 

c)   Razvoj podzetničke infrastrukture, 
      poticajnog okruženja i uvjeta za uspostavljanje
      i razvoj konkurentne proizvodnje i nastupanja,
      a naročito:

 

     >   informiranje i razvoj svijesti o mogućnostima
          i putovima razvoja;

 

     >   pripremanje ponude tipskih projekata, 
          edukacija, te organiziranje stručne potpore
          za lokalne proizvođače i nositelje razvoja u
          cilju stvaranja uvjeta za pokretanje ulaganja
          i razvoj planiranih oblika proizvodnje;

 

     >   izgradnja i uspostavljanje odgovarajućih 
          proizvodnih i poduzetničkih zona, na kojima
          će se osigurati infrastruktura i optimalni 
          uvjeti za razvoj proizvodnih kapaciteta i
          organiziranje oblika zajedničkog nastupanja
          na prozvodnji i plasmanu lokalnih robnih
          marki;

Ovakvi projekti snažno potiću gospodarski razvoj i
utječu na povećavanje prihoda i standarda 
stanovništva i JLS.  Zbog toga je njihova realizacija
moguća iz raznih potpornih programa i fondova na
nacionalnoj i EU razini.

Projekti gospodarskog razvoja zahtijevaju
jasnu razvojnu viziju te sustavan i dugoročan
pristup kojim će se omogućiti pokretanje i plansko
jačanje razvojnog procesa i učinaka.

Naš stručni tim nudi kompleksna rješenja, suradnju i
razvojno partnerstvo lokalnim samoupravama i
nositeljima razvoja u svim fazama pripremanja i
provedbe lokalnog razvojnog programa, kao i
kompleksne razvojne i stručne usluge na
pripremanju, financiranju i izvedbi mreže projekata
kojima se ostvaruje zacrtani gospodarski razvoj.

 

                                              >  opširnije

  

 

(Povratak na vrh) 

 

Ruralni turizam -  važna razvojna poluga i
rješenje za viši standard života
 Obnovljivi izvori energije i "zelena industrija"
-  rješenja za dugoročne  razvojne perspektive
   i visoku kvalitetu životaVećina ruralnih sredina u RH ima kvalitetne uvjete za
razvoj ruralnog turizma.

Ruralni/seoski turizam nastao je u Europi početkom
19 st. i do danas se razvio kao snažna gospodarska
grana koja čini do 20% udjela u ukupnim turističkim
aktivnostima u EU, te se i dalje razvija.

Razvojni potencijal ove grane proizlazi iz potrebe
i mogućnosti da se stanovnicima urbanih područja
omogući odmor i opuštanje od stresnog okruženja
u velikim gradovima, kao i dodir s prirodom i
tradicijama koje su u urbanim sredinama izgubljene.

S druge strane, ruralni turizam omogućava odgovor
na globalizacijske procese, kroz mogućnost da
mala i mješovita poljoprivredna gospodarstva (OPG)
osiguraju zaposlenost, kvalitetniji plasman svojih
proizvoda i bolji životni standard u ovoj djelatnosti.

Na taj način, današnji procesi globalizacije čine
ulogu sela i ruralnog turizma sve atraktivnijom, i
jačaju njihovu konkurentnost i perspektive.

S obzirom na današnju nerazvijenost, razvoj
ruralnog/seoskog turizma u našim JLS
podrazumijeva donošenje i provedbu lokalnog
razvojnog programa te kompleksne razvojne
aktivnosti, ukratko:

 

>   razvoj turističke infrastrukture, elemenata
     turističke ponude i turističkog marketinga
     ("turistifikacija" JLS);

 

>   uključivanje i organiziranje lokalnih poljoprivr.
     gospodarstava i malih poduzetnika, te 
     pripremanje i pokretanje projekata usmjernih 
     na razvoj smještajnih kapaciteta te lepeze 
     proizvoda i usluga ruralog turzima (zdrava
     hrana, aktivnosti, rekreacija, itd...);

 

>   sustavan rad na osposobljanju, edukaciji i
     organiziranju nositelja ove djelatnosti te razvoju
     ponude turističkih prozivoda i kvalitete;

 

>   uključivanje u šire regionalne programe i
     oblike nastupanja, radi učinkovitog razvoja
     prepoznatljivosti i uključivanja na tržište u RH
     i široj regiji Srednje Europe.
    
S obzirom na značaj i razvojni potencijal ruralnog
turizma, u Republici Hrvatskoj i većini županija
doneseni su programi operativnog razvoja i
poticanja, a za financiranje razvoja moguće je
koristiti poticajne kredite i subvencije iz
nacionalnih i pretpristupnih fondova EU.

Naš razvojni tim u mogućnosti je ponuditi kompletna
rješenja za "turistifikaiju" JLS,  te kompletnu
razvojnu i stručnu uslugu u svim fazama
pripremanja, financiranja i izvedbe lokalnog
razvojnog programa i mreže projekata.

 

                                                >  opširnije 

 Globalno zatopljenje, zagađivanje okoliša i
devastacija životne sredine danas predstavljaju
temeljna razvojna pitanja suvremenog svijeta.

U takvoj situaciji, korištenje obnovljivih izvora
energije (biomasa, bioplin, solarna energija, vjetar)
 i tehnologija namijenjenih održivom
korištenju prirodnih resursa i zaštiti okoliša (tzv.
"zelena industrija") postaju globalni prioritet, i
pretvaraju se u područje s najvećim stopama rasta.

Zbog takvog značaja, fondovi EU snažno potiću
razvoj i subvencioniraju korištenje obnovljivih izvora
energije i "zelenih tehnologija", čime se jamči njihov
razvoj i dugoročna isplativost.  Slična situacija već
je uspostavljena i u Republici Hrvatskoj, koja prihvaća
standarde EU.

Na taj način, praksa u EU već potvrđuje da lokalne
zajednice koje ulažu u razvoj "zelene industrije" i 
obnovljivih izvora energije bilježe ubrzani rast i
osiguravaju snažne razvojne perspektive, i 
rastuću konkurentnost. 

Ovo područje naročito je značajno za lokalne
zajednice u RH, gdje je očuvan okoliš vrijedan
kapital kojeg je aktivnom zaštitom te korištenjem
obnovljivih izvora energije i drugih "zelenih
tehnologija" moguće iskoristiti za otvaranje
novih perspektiva i jačanje konkurentnosti, te staviti
u funkciju dugoročnog razvoja svih sastavnica
održivog lokalnog razvoja, novih radnih mjesta te
povećavanja životnog standarda.

Prateći ovakve trendove, naša tvrtka, u suradnji s
renomiranim tehnološkim partnerima iz EU, nudi
odgovarajuća rješenja, razvojno partnerstvo te
kompleksne razvojne i stručne usluge u cilju 
integriranja  "zelenih tehnologija" u održiv razvoj
JLS, te u svim fazama pripremanja i implementacije
razvojnih projekata i razvojno perspektivnih
tehnologija:

>   bioplinska postrojenja, koja su značajna
     za održiv razvoj poljoprivrede, zaštitu okoliša, 
     razvoj novih prihoda i povećanje kvalitete života;

>   fotovoltaična postrojenja (solarna energija),
     koja su izvor čiste energije i omogućavaju snažan
     poticaj tehnološkom razvoju lokalnih gospodar-
     stvenika, te povećavanju konkurentnosti  prihoda
     lokalne zajednice;

>   postrojenja na biomasu, koja omogućavaju
     učinkovitu zaštitu, održavanje i kultiviranje
     prirodnog okoliša, nova radna mjesta te
     jačanje konkurentnosti, prihoda i standarda, a 
     važna su i za održivu poljoprivredu;

>   Decentralizirani sustavi za odvodnju i
     pročišćavanje otpadnih voda
, koji omoguća-
     vaju fazni razvoj lokalnih sustava odvodnje, tj.
     uspostavljanje manjih sustava (odvojenih 
     tehnoloških cjelina) za odvodnju i pročišćavanje
     otpadnih voda po naseljima te izdvojenim
     značajnijim objektima i potencijalnim izvorima
     onečišćenja.  Ovakve nove tehnologije
     omogućavaju znatno brži i jednostavniji fazni
     razvoj i učinkovito financiranje projekata odvodnje
     i pročišćavanja otpadnih voda iz pretpristupnih i
     kohezijskih fondova EU.  S druge strane, 
     generiraju važne gospodraske i razvojne učinke, 
     kroz mogućnost da JLS sama organizira komunalnu
     djelatnost i osigura ekonomske prednosti.

Ukratko, obnovljivi izvori energije i "zelena industrija"
razvijaju se kroz niz manjih projekata koji generiraju
važne razvojne perspektive i prednosti:

-   očuvanje i kultiviranje okoliša,
-   jačanje gospodarske i ekonomske aktivnosti,
-   diverzifikacija i nova radna mjesta,
-   jačanje tehnološkog kapaciteta lokalnih
    poduzetnika,
-   kultiviranje i povaćavanje atraktivnosti prostora
    te jačanje ukupne konkurentnosti JLS,
-   jačanje dugoročnih perspektiva i kvalitete života
    u JLS, itd...

                                              >  opširnije 

Kontaktirajte nas


                                                                                                                                                   (Povratak na vrh)

 

(Povratak na Naslovnu stranicu) 

 

 

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.