Ispis Email

 Naslovna   >   Lokalni i ruralni razvoj    >>  Razvojni projekti JLS 

 

 

 InfrastrukturaPoljoprivredaDruštvene djelatnostiDruštvo znanja
 

 

Lokalni razvoj pokreće se i ostvaruje kroz projekte lokalnog razvoja.  Zbog toga, lokalna samouprava ima ulogu stvaranja uvjeta za iniciranje i pokretanje ovakvih projekata i ukupnog razvoja JLS.

 

U praksi je potvrđeno da se najbolji rezultati postižu ukoliko lokalna samouprava razvoju svoje zajednice (JLS) pristupi kao razvojnom projektu, kojeg treba osmisliti, pripremiti i voditi u skladu s realnim gospodarskim, stručnim i tržišnim postulatima i načelima projektnog upravljanja, tako da se njegovom realizacijom uspostave realni uvjeti i aktivnosti koji će rezultirati restrukturiranjem nepovoljnog stanja i pokretanjem razvoja.  U tom slučaju, jasno je što treba raditi, pa će ozbiljan posao rezultirati  sigurnim i kvalitetnim rezultatima.

 

Razvojni projekt lokalne zajednice (JLS) započinje strateškom analizom i strateškim planiranjem, čiji je cilj:

 

(1)  da se realno analiziraju, kvantificiraju i utvrde opći uvjeti i sastavnice razvoja, "tržišni položaj", kao i 
      razvojne mogućnosti i potrebe u lokalnoj zajednici, 
(2)  da se, polazeći od tako utvrđenih elemenata, donese odluka "kakav razvoj želimo" (VIZIJA), i
(3)  da se utvrdi koji su strateški ciljevi i prioriteti za ostvarivanje željenog razvoja, te kakve mjere i 
      razvojne aktivnosti treba poduzeti kako bi se utvrđeni ciljevi i prioriteti mogli ostvariti (planski i
      financijski okvir razvoja), kao i
(4)  da se dogovori i utvrdi organizaijski okvir i proračunski plan za ulazak u realizaciju.

 

Na taj način, lokalna samouprava i lokalna zajednica u ovoj fazi trebaju zajednički osmisliti i oblikovati budući razvoj lokalne zajednice.  Time će se omogućiti uspostavljanje sustava lokalnog razvoja, te pokretanje mehanizama decentraliziranog i participativnog upravljanja razvojem i razvojnim projektima koji omogućavaju učinkovito osmišljavanje, pokretanje i financiranje razvoja u skladu sa standardima, smjernicama i programima za poticanje lokanog i ruralnog razvoja u RH i EU.

 

Na takvim osnovama, razvojni projekt moguće je nastaviti operativnim planiranjem i stvaranjem uvjeta za pokretanje strateških razvojnih projekata JLS (projekti javnog sektora), kao pretpostavke za iniciranje i pokretanje niza lokalnih projekata privatnog i civilnog sektora (poljoprivreda, obrt, malo i srednje poduzetništvo, zadruge, udruge, itd.) kojima se ostvaruje gospodarski i društveni razvoj zajednice (JLS). 

 

Ukratko, u ovoj fazi treba pokrenuti operativne razvojne aktivnosti po prioritetima, tj. osmisliti, pripremiti i implementirati konkretna rješenja i projekte za rješavanje razvojnih problema i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja, na primjer:

 

>   stvaranje razvojnih uvjeta (infrastruktura, prostorno planiranje, održivo raspolaganje zemljištem i drugim 
     resursima, društvene i komunalne djelatnosti, itd...),
>   restrukturiranje i stvaranje uvjeta za jačanje konkurentnosti i održiv razvoj poljoprivrednika i malih poduzetnika,
>   stvaranje uvjeta za održanje malih poljoprivrednih proizvođača,
>   organiziranje i zajednčko nastupanje lokalnih proizvođača i poduzetnika, razvoj lokalnih proizvoda i usluga
     (robnih marki),
>   diverzifikacija i aktivna politika zapošljavanja - razvoj ruralnog turizma, usluga i djelatnosti koje će omogućiti 
     otvaranje novih radnih mjesta i izvora prihoda za lokalno stanovništvo,
>   stvaranje tržišne infrastrukture za poljoprivredu i poduzetničke infrastrukture, kao osnova za restrukturiranje
     i dugoročni razvoj;
>   zaštita okoliša i obnovljivi izvori energije;
>   razvoj civilnog društva i kvalitete života u zajednici, itd...
 

 

U praksi:

 


Projekt razvoja lokalne zajednice (JLS) ostvaruje se u vremenu i prostoru
na nekoliko razina:

 

 

1.   Program ukupnog razvoja JLS, kao temeljni razvojni dokument
      JLS kojim se analiziraju razvojne pretpostavke i kriteriji, i utvrđuju 
      okviri za oblikovanje budućnosti, upravljanje razvojem i organiziranje
      lokalne zajednice, a osobito:

 

      >  razvojna vizija, 
      >  strateški ciljevi i prioriteti razvoja (čijim ostvarivanjem se
          može uspostaviti željeno stanje),
      >  plan aktivosti i mjera za ostvarivanje postavljenih ciljeva
          (planski i financijski okvir razvoja);

 

2.   Strateški razvojni programi JLS , kojima se konkretirziraju te 
      operativno razrađuju projekti za ostvarivanje zacrtanih 
      razvojnih ciljeva i prioriteta JLS po segmentima ukupnog
      razvoja, npr:

 

      >   infrastrukturni programi (vodoopskrba, odvodnja, prometnice, itd.)
      >   zaštita prirodnog i kulturnog nasljeđa, razvoj prepoznatljivosti,
      >   restrukturiranje i razvoj poljoprivrede,
      >   doverzifikacija, razvoj poduzetništva, zapošljavanje,
      >   poduzetnička infrastruktura,
      >   turizam, itd...

      Ukratko, na ovoj razini prioriteti se transponiraju u projekte i
      razvoj dobiva konkretne okvire.  Na taj način uspostavlja se
      "kritična masa" i stvaraju se uvjeti za uključivanje lokalnih
      nositelja razvoja, te za pokretanje stvarnih razvojnih aktivnosti, 
      projekata i ulaganja kojima se rješavaju lokalni problemi i pokreće
      razvojni ciklus;

 

3.   Lokalni razvojni projekti i ulaganja:   Nakon što je razvoj dobro
      osmišljen, u lokalnoj zajednici stvaraju se poticajna klima i uvjeti za 
      intenziviranje razvojnih aktivnosti, te sustavno pripremanje i 
      pokretanje razvojnih ulaganja i projekata u svim sektorima (javni, 
      privatni i civilni).
      Na takvim osnovama, otvaraju se i mogućnosti za korištenje poticajih 
      izvora za financiranje lokalnih projekata i razvojnih ulaganja 
      (subvencije, poticajni krediti, IPARD...), kao i za privlaćenje svježeg
      kapitala na područje JLS.

              

 

 

 

 

 

 

Shematski prikaz:

 

 

 ("kliknite" na slićicu
za uvećanje, za izlazak
stisnite "Esc" ili "kliknite"
u prazni prostor
pored slike)

(Povratak na vrh)

 


Uspješna realizacija projekta lokalnog razvoja podrazumijeva učinkovito organiziranje i ekipiranje lokalne samouprave i nositelja razvoja za upravljanje razvojem i razvojnim projektima, a naročito:

 


a)   Lokalna samouprava mora biti koncentrirana na poduzetničku ulogu i utvrđene prioritete:  Ona treba 
      sustavno organizirati posao te uspostaviti kvalitetan organizacijski i stručni potencijal za učinkovito 
      i profesionalno upravljanje lokalnim razvojem i razvojnim projektima.  U praksi, to obično znači:
      
      >   Formiranje Razvojnog tima, kao stalnog "radnog tijela" JLS za operativno upravljanje razvojnim
           aktivnostima te pripremanje i provedbu razvojnih programa i projekata. Ovakvi razvojni timovi u
           pravilu se sastoje od predstavnika lokalne samouprave na čelu s načelnikom/gradonačelnikom te 
           stručnih članova (stručne osobe i specijalizirani konzultanti s kojima JLS ostvaruje suradnju);

 

      »   Razvojni tim kontinuirano obavlja i koordinira stručne i operativne poslove vezane uz pripremanje i
           implementaciju razvojnih aktivnosti JLS (programi, projekti, mjere...), ostvaruje povezivanja i suradnju s 
           mjerodavnim institucijama (strukovnim, znanstvenim, financijskim) i nadležnim tijelima na razini županije
           i države, i osigurava uvjete za uspješnu realizaciju razvoja;

 

      »   Kod svega toga posebno je važno da lokalna samouprava i Razvojni tim kontinuirano surađuju s 
           lokalnim stanovnšitvom i nositeljima razvoja, koje treba informirati o tijeku aktivnosti i pružiti im
           odgovarajuću podršku radi pokretanja vlastitih projekata.  Na taj način, pribavljaju se i povratne
           informacije za uspješno upravljanje razvojem.

 

b)   Ovakvim pristupom lokalna samouprava treba se osposobiti za novi participativni pristup financiranju 
      lokalnog razvoja 
na temelju dobro osmišljenog razvojnog programa i kvalitetno pripremljenih projekata,
      umjesto dosadašnjeg sustava "preraspodjele proračunskih sredstava":

      Naime, proračunski izvori u pravilu nisu dovoljni za financiranje lokalnih potreba i ulaganja u sustavni razvoj.
      Zbog toga, lokalna samouprava treba utvrditi prioritete i u proračunu osigurati nužna sredstva za prioritetne 
      razvojne aktivnosti, te za pravodobno pripremanje i prezentaciju projekata s kojima može konkurirati za 
      dostupne potpore i sredstva iz fondova za poticanje ruralnog razvoja.

 

       U tom slučaju, sredstva za financiranje razvojnih ulaganja
i investicija moguće je pribavljati temeljem pripremljenih
programa i projekata te očekivanih razvojnih učinaka
i novostvorene vrijednosti (razvojna poluga)
,
kombiniranjem dostupnih potpora i drugih namjenskih izvora
koji se nude na tržištu kapitala u skladu s utvrđenim
planovima i potrebnom dinamikom financiranja i izvedbe,
npr:

>   županijske i državne subvencije,
>   potporna sredstva institucija u RH;
>   pretpristupni fondovi i subvencije EU (IPA-IPARD) i
     drugih međunarodnih institucija,
>   dugoročni krediti za razvoj sa subvencioniranim
     kamatama, čiji povrat se osigurava iz subvencija
     i učinaka ulaganja (novostvorene vrijednosti), itd...
                  


Izvori za financiranje
lokalnog/ruralnog razvoja

("kliknite"...)

 

 

Na taj način, djelatnim, planskim i dobro organiziranim pristupom na području upravljanja razvojem i lokalnim projektima, lokalna samouprava može optimalno iskoristiti raspoloživa proračunska sredstva za pribavljanje  kvalitetnog kapitala i ostvarivanje ubrzanog razvoja kroz njihovo kvalitetno ulaganja i otvarivanje efekta "razvojne poluge".
S druge strane, takvim pristupom neće se ugroziti proračunska stabilnost i mogućnost financiranja tekućih potreba lokalne zajednice.

 

(Povratak na vrh) 


Naš prijedlogU skladu s našim ciljevima, te koristeći sinergiju iskustava, stručnih znanja i mogućnosti koje smo stekli tijekom dugogodišnjeg rada na brojnim gospodarskim, investicijskim i razvojnim projektima, kao i na ozbiljnim poslovima vezanim uz upravljanje organizacijama i procesima, naša tvrka razvila je vlastiti program, metodologiju i rješenja za pripremanje i implementaciju projekata lokalnog i ruralnog razvoja.

Na takvim osnovama, razvijamo suradnju s lokalnim samoupravama, u okviru koje nudimo kompleksnu razvojnu uslugu, integriranje naših stručnjaka u lokalni razvojni tim, te kontinuiranu suradnju i partnerstvo s predstavnicima lokalne samouprave i lokalnim nositeljima razvoja u svim fazama i pitanjima osmišljavanja, pripremanja i implementacije lokalnog razvoja.  
U svakom slučaju, mi ne nudimo "apstraktne elaborate" i "teorije", već konkretna rješenja, stručna znanja i tehnologije, i kontinuiranu suradnju na konkretnim projektima, koja treba rezultirati konkretnim aktivnostima, prevladavanjem problema i pokretanjem razvoja.


Naš program obuhvaća:

 


1.   Implementaciju projekta lokalnog razvoja (program ukupnog razvoja JLS)

 

Suradnje uvijek počinje definiranjem polazišta, projektnog zadatka i plana za daljnji rad, tako da se postojeće aktivnosti organiziraju i nastave na najbolji mogući način.  

Naime, brojne JLS već su pokrenule razvojne aktivnosti i izradile neki oblik razvojnog programa ili PUR-a, koji u većoj ili manjoj mjeri omogućava pokretanje razvojnih aktivnosti.  Ukoliko postojeći program sadrži dovoljne osnove za daljnji rad, moguće ga je neposredno implementirati za upravljanje razvojem.  Ako programa nema ili postojeći program ne sadrži potrebne elemente za učinkovito upravljanje razvojem, potrebno je izraditi novi razvojni projekt, ili implementirati odgovarajuće dopune i "akcijski plan" tako da se postojeći program učini realnom osnovom za pokretanje ciljanih razvojnih aktivnosti.

U svakom slučaju, prva faza razvojnog projekta JLS mora se sastojati u uspostavljanju realnih okvira i planskih elemenata za upravljanje razvojem lokalne zajednice:  Razvojni program mora sadržavati odgovarajuće analize, informacije i razrade o bitnim uvjetima, potrebama, sastavnicama, mogućnostima i ciljevima lokalnog razvoja, tako da bude realna osnova za donošenje kvalitetnih odluka i pokretanje sustavnih aktivnosti koje će rezultirati rješavanjem problema i pokretanjem razvojnog projekta.  (U protivnom, "projekt" će se svesti na još jedan "apstraktni elaborat" i trošak bez stvarnog učinka.)

 

 

Zbog svega toga, naš pristup uključuje pripremanje i izradu
kompleksne razvojne osnove u skladu s metodloškim smjernicama
i napucima za izradu razvojnih strategija i operativnih razvojnih programa
koje su prihvaćene u EU i RH. 
Ukratko, naš projektni plan predviđa naročito: 

 

>   Analiza bitnih sastavnica razvoja lokalne zajednice, koja
     uključuje utvrđivanje egzaktnih podataka te analizu stanja 
     kao i dostupnih opcija za prevladavanje utvrđenih problema 
     i razvoj, a naročito:

 

     -   Geografski položaj i prometna povezanost,
     -   Razvojno okruženje,
     -   Stanovništvo i demografski pokazatelji,
     -   Prostor i prirodni resursi,
     -   Prirodno, kulturno i tradicijsko nasljeđe (prostorna baština),
     -   Prostorno planiranje i zemljišne knjige,
     -   Poljoprivredno zemljište,
     -   Komunalna infrastruktura (stanje, potrebe, opcije za razvoj);
     -   Gospodarstvo (razvojni trenutak i položaj JLS, stanje, 
         struktura,  analiza postojećih gospodarskih djelatnosti, 
         subjekata i programau poljoprivredi, obrtu te 
         malom i srednjem poduzetništvu, analiza opcija za razvoj);
     -   Društvene djelantosti,
     -   Upravljanje razvojem
     -   Proračun i financiranje JLS, itd.. 

 

>   Razvojna anketa:  (Svim) obiteljima i gospodarskim subjektima u
     JLS dostavljaju se specijalni upitnici radi utvrđivanja njihovih interesa 
     i potreba, te dobivanja povratnih informacija o postojećim
     resursima, planovima i projektima "na terenu" koji su od značaja 
     za planiranje razvojnih aktivnosti ("inventura").  
     Ujedno, ovime se stanovništvo informira o projektu, i razvija se 
     poticajno okruženje za mobiliziranje i uključivanje lokalnih nositelja
     razvoja i potencijala u razvojni projekt JLS;

 

>   Razvojni nacrt - utvrđivanje bitnih komponenti ukupnog razvoja
     lokalne zajednice (JLS), na temelju stvarnih i dovoljno detaljnih
     podataka i pokazatelja);

 

>   SWOT analiza:  procjena razvojnih snaga, slabosti, mogućnosti/
     prilika lokalne zajednice te razvojnih prijetnji, te utvrđivanje 
     sastavnica razvojnog potencijala lokalne zajednice i razvojnih
     ograničenja;

 

>   Utvrđivanje realne VIZIJE razvoja lokalne zajednice (željenog
     stanja koje treba ostvariti razvojem, koje prozlazi iz utvrđenih
     mogućnosti, uvjeta, interesa i želja u zajednici);

 

>   Definiranje strateških ciljeva, čijim ostvarivanjem je moguće
     ostvariti zacrtanu razvojnu viziju;

 

>   Definiranje prioriteta i projekcija planskih elemenata 
     za provedbu:

 

     -   provedbeni ciljevi (zadaci),
     -   plan mjera, aktivnosti i projekata za ostvarivanje postavljenih
         razvojnih ciljeva i zadataka po prioritetima,
     -   projekcija kapaciteta i potrebnih ulaganja (financijski okvir) 
         za realizaciju predviđenih mjera i projekata,
     -   projekcija strukture i broja korisnika po mjerama i projektima,
     -   projekcija očekivanih razvojnih učinaka po mjerama, 
         projektima i korisnicima,

 

>   Analiza usklađenosti lokalnih ciljeva, prioriteta i predviđenih
     mjera sa razvojnim strategijama i ciljevima na razini županije i
     Republike Hrvatske;

 

>   Organizacijski plan

 

     -   plan financiranja razvoja (projekcija potreba i izvora prema
         prioritetima, mjerama i dinamici),
     -   plan nositelja aktivnosti,
     -   terminski planovi,
     -   kontrole,
     -   plan partnera, tj. institucija i programa s kojima se 
         planira suradnja na provedbi lokalnog razvojnog projekta,
      -  itd...

 

>   Stručno praćenje i podrška:  U tijeku suradnje, naš stručni tim
     pruža potrebnu podršku radu lokalne samouprave i osoblja u vidu
     pribavljanja potrebnih informacija i znanja, stručnog i poslovnog
     savjetovanja, edukacije, izrade stručnih i organizacijskih podloga
     za rad tijela JLS, itd...

                 

 

 

 

 

 

 

Pogledajte prikaz
projekta lokalnog razvoja

 

 

 

 

 ("kliknite" na slićicu
za uvećanje, za izlazak
stisnite "Esc" ili "kliknite"
u prazni prostor
pored slike)

 

Rezultat:


Ovakav pristup i posao pripremiti će lokalnu zajednicu (JLS) za učinkovit razvoj, i rezultirati će jasno profiliranim i prepoznatljivim ciljevima, prioritetima, programima i nositeljima lokalnog razvoja, te ostalim planskim i organizacijskim elementima i uvjetima za učinkovito djelovanje i pokretanje razvoja.  Na taj način, lokalna zajednica ostvariti će slijedeće mogućnosti i koristi:

 

•   Razvoj prepoznatljivosti i konkurentnosti lokalne zajednice (JLS),

 

•   Uspostavljanje mogućnosti i sposobnosti za uključivanje lokalnih razvojnih aktivnosti i projekata u programe 
    poticanja lokalnog i ruralnog razvoja, i za njihovo učinkovito financiranje iz subvencija, pretpristupnih fondova
    EU (IPA-IPARD) i drugih izvora poticajnog financiranja od strane domaćih i međunarodnih institucija;

 

•   Stvaranje poticajnog razvojnog okruženja u zajednici:  Lokalno stanovništvo, prozvođači i poduzetnici imati će 
    potrebne informacije o lokalnim ciljevima, prioritetima te lepezi mogućnosti i rješenja za razvoj i usmjeravanje
    njihovih djelatnosti i planova.  Na taj način, razvijati će se inicjative i opcije za razvoj lokalnog gospodarstva, ali i   
    za privlaćenje novog kapitala na područje JLS;

 

•   Kontinuirani razvoj i jačanje sustava lokalnog razvoja i razvojnog potencijala lokalne zajednice, kroz lociranje i
    uključivanje lokalnih nositelja razvoja, razvoj različitih oblika povezivanja i partnerstva na svim razinama, te
    kontinurano ostvarivanje učinaka od pokrenutih razvojnih aktivnosti (jačanje identiteta zajednice, jačanje
    organiziranosti lokalnih nositelja razvoja, iniciranje i pokretanje novih projekata, itd...);

 

•   Ukratko, djelatna lokalna samouprava i organizirani nositelji lokalnog razvoja biti će sposobni ići naprijed,
    pronalaziti rješenja za lokalne probleme, i postepeno doći do palete lokalnih proizvoda i usluga koji će biti
    prepoznatljivi i konkurentni na tržištu, i osigurati povećane prihode i sve kvalitetniji život.
    
   

2.   Implementacija razvojnih aktivnosti i projekata

 

 


 

 


U svakom slučaju, projekt lokalnog razvoja mora

 

 

 

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.