Ispis

Naslovna   >>  Lokalni i ruralni razvoj 

 

 

Lokalna sredinaKulturna i tradicijska baštinaOdrživi razvoj gospodarstvaDruštvo znanja
 

 

Najveći dio jedinica lokalne samuprave u Republici Hrvatskoj ima karakter ruralnih sredina.  Ruralna područja obuhvaćaju preko 90% teritorija Republike Hrvatske i na njima živi cca. 48% stanovništva.  Ova područja uglavnom su nedovoljno razvijena, i karakteriziraju ih nedovoljno razvijena infrastruktura, gospodarska nerazvijenost i zaostajanje, visoka stopa nezaposlenosti, nerazvijene društvene djelatnosti i usluge, itd...  
Zbog svega toga, uvjeti za život i privređivanje u ruralnim područjima nisu dobri.  Ovo rezultira činjenicom da čak 77% ovakvih sredina izrazito stagnira i nazaduje i karakterizira ih depopulacija i odumiranje velikog broja naselja. 
Samo 4% ruralnih sredina pokazuje rast...

Ovakvo stanje je neodrživo, a njegovo nastavljanje značilo bi sve brže produbljivanje svih negativnih trendova.

Međutim, praksa u državama EU i uspješnim sredinama u RH govori da tako ne mora biti... da rješenja postoje, te da su mogućnosti i putevi za prevladavanje nepovoljnog stanja i pokretanje ubrzanog razvoja danas već dobro poznati i "utabani".  Zbog toga, perspektive ruralnog razvoja danas treba sagledavati na drugačiji način:

>   Najveći dio ruralnih područja raspolaže velikm bogatstvima, koja danas nisu iskorištena (očuvan okoliš,
     poljoprivredno zemljište i šume, prirodne, kulturne i tradicijske vrijednosti, lokalno stanovništvo sa svojim 
     znanjima, vještinama i iskustvima, postojeća proizvodnja i resursi, itd...).  Prema tome, postoji "područni kapital" 
     koji u današnjem svijetu stalno dobiva na vrijednosti i otvara nove perspektive. - Dakle, ima se odakle krenuti;

>   U Europskoj uniji, a danas sve više i u Hrvatskoj, postoji razvijena svijest o značaju ruralnih područja i
     nužnosti njihove revitalizacije i razvoja, i uspostavljeni su odgovarajući mehanizmi, programi i fondovi
     za poticanje svih segmenata lokalnog i ruralnog razvoja (preko 40% Proračuna EU troši se na poticanje
     lokalnog razvoja). 
     Prema tome, dostupni su odgovarajuća podrška i ozbiljni izvori za financiranje lokalnih razvojnih
     aktivnosti, programa i projekata, -  pod uvjetom da je lokalna zajednica organizirana te da ima jasno
     utvrđene prioritete i pripremljene programe za njihovo ostvarivanje;

>   Politika lokalnog-ruralnog razvoja u EU i RH dala je lokalnim samoupravama središnju ulogu u određivanju
     razvojnih potreba, prioritetnih ciljeva i programa svake JLS koji će se poticati i financirati u okviru
     poticajnih programa i fondova.  Na taj način, lokalnim samoupravama danas je omogućeno da stvarno i
     efektivno upravljaju razvojem svoje zajednice (JLS);


 

Na takvim osnovama, svaka lokalna zajednica danas treba i može pronaći rješenja za prevladavanje nepovoljnog stanja i ubrzano pokretanje razvoja:

 

Temeljne pretpostavke za djelovanje i mijenjanje nepovoljnog stanja nastale su kada je Republika Hrvatska, kroz demokratski razvoj i proces pristupanja u EU, prihvatila decentralizirani pristup lokalnom i ruralnom razvoju,
usklađen sa razvojnim strategijama i smjernicama razvojne politike u Europskoj uniji.  Ovakav razvojni pristup kreće "odozdo prema gore", tj. od lokalne razine, preko županija, pa do državne razine:  On polazi od specifičnosti i potreba na lokalnoj razini, i podrazumijeva da svaka lokalna zajednica (JLS) treba osmisliti vlastit razvoj te utvrditi skup razvojnih mjera i programa, koje potom treba uskladiti s mjerama i programima u užem okruženju, i potom objediniti na razini županija i države.

Ovakav pristup omogućava ciljano ulaganje i subvencioniranje projekata i aktivnosti utvrđenih lokalnim razvojnim programima. Na taj način, otvorene su i mogućnosti za prihvaćanje sustava poticanja i subvencioniranja lokalnog i ruralnog razvoja kakav postoji u EU, čime su stvoreni uvjeti da lokalne zajednice (JLS) za financiranje svojih aktivnosti i projekata počnu koristiti pretpristupne fondove EU (IPA-IPARD) i lepezu drugih mogućnosti za participativno financiranje lokalnog i ruralnog razvoja koje se nude na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

 

Na takvim osnovama, lokalne samouprave danas imaju zadatak da pokrenu razvoj svojih zajednica i daju odgovore na temeljna pitanja:  kako pokrenuti održiv razvoj (?), što treba razvijati (?),  kako osigurati potrebne resurse, organizaciju i financijska sredstva za razvoj (?), itd...

Odgovor na ova pitanja ne mogu biti zbirke želja, niti ga je moguće naći samo u političkim stavovima. 
Naprotiv, razvoj lokalne zajednice treba shvatiti kao razvojni projekt kojeg treba osmisliti, pripremiti i voditi u skladu s realnim gospodarskim, stručnim i znanstvenim postulatima, i kojim je potrebno realno analizirati i utvrditi mogućnosti, te postaviti realne ciljeve lokalne zajednice kao i putove za njihovo ostvarivanje.  

Sve u svemu, -  treba osmisliti razvoj, organizirati se, i pokrenuti ozbiljan posao da se on realizira u praksi:

 

 

        Road map 
 

Ukratko:

 

•   Strateško planiranje je proces kojim lokalna zajednica može osmisliti i oblikovati svoju budućnost;

 

•   Razvoj se pokreće i realizira kroz projekte lokalnog razvoja;

 

•   Da bi mogla pokrenuti i financirati projekte, lokalna zajednica treba imati dobro osmišljen i realno sačinjen razvojni
     program
, u kojem će utvrditi realne mogućnosti, potrebe i razvojne opcije, odlučiti kakav razvoj želi (VIZIJA),  
     definirati realne i prepoznatljive ciljeve, prioritete i planske okvire, te uspostaviti organizaciju, uvjete, kriterije i
     znanja za njihovo ostvarivanje;

 

•   Na temelju kvalitetnog razvojnog programa, lokalna zajednica i njezini ciljevi postaju prepoznatljivi i konkurentni, 
    čime se omogućava izlazak na tržište i uključivanje u programe poticanja ruralnog i lokalnog razvoja te pribavljanje 
    poticajnih financijskih sredstava i subvencija za financiranje strateških razvojnih prioriteta i pokretanje razvoja;

 

•   U lokalnoj zajednici koja ima dobro osmišljenu viziju razvoja i jasno utvrđene ciljeve i prioritete, uspostavlja se 
    poticajno razvojno okruženje koje vodi sve širem uključivanju lokalnih potencijala i znanja, nositelja razvoja i
    stanovništva, te intenziviranju razvojnih aktivnosti i povezivanja,  što će rezultirati iniciranjem i pokretanjem 
    lokalnih projekata, privlačenjem svježeg kapitala i stvaranjem povoljnih uvjeta za ubrzan ukupni razvoj 
    zajednice;

 

•   Tim putem, lokalna zajednica treba postati "živa sredina" u kojoj će lokalna samouprava, stanovništvo i
    nositelji razvoja sve bolje surađivati, organizirati se i rješavati lokalne probleme, razvijati potencijale i 
    postepeno doći do palete lokalnih prozvoda i usluga koji će biti prepoznatljvi i konkurentni na tržištu, te
    omogućiti povećane prihode, kvalitetne perspektive i sve bolje uvjete života i privređivanja u zajednici.
    


Prema tome, razvoj svake lokalne zajednice (JLS) danas ovisi prije svega od spremnosti i sposobnosti lokalne samouprave za uspostavljanje sustavnog  upravljanja lokalnim razvojem, jačanje stručnih i organizacijskih kapaciteta, te osmišljavanje i pokretanje sustavnih razvojnih aktivnosti i projekata lokalnog razvoja. 

 

(Povratak na vrh)

 


Naša misija

 


Polazeći od navedenog pristupa i uvjerenja, kao i od temeljne činjenice da su razvojni projekti i lokalni razvoj neodvojivo povezani i uzajamno se uvjetuju, naša tvrtka nastoji graditi suradnju s lokalnim samoupravama te inicirati aktivnosti i projekte kojima se stvaraju uvjeti za organiziranje lokalnih nositelja razvoja, uspostavljanje učinkovitog upravljanja razvojem na lokalnoj razini, restrukturiranje te pokretanje ubrzanog i održivog razvoja, u skladu sa smjernicama regionalnog i lokalnog razvoja u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

 

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva, naša djalatnost obuhvaća projekte i suradnju na slijedećim područjima:

 


1.   Izrada i implementacija projekata lokalnog i ruralnog razvoja (ukupni razvoj JLS);

 


2.   Suradnja s lokalnima samoupravama i drugim nositeljima lokalnog razvoja na pripremanju i 
      provedbi strateških razvojnih prioriteta JLS (programa i projekata lokalnog razvoja), kao što su:

 

      >   infrastrukturni projekti (vodoopskrba, odvodnja, lokalne ceste, itd.)
      >   projekti usmjereni na uspostavljanje socijalne inkluzije i poticajnog razvojnog okruženja u JLS;
      >   razvoj i unaprijeđivanje komunalnih i društvenih djelatnosti,
      >   zaštita, valorizacija i stavljanje u funkciju održivog razvoja prirodne i  kulturne baštine JLS 
           (okoliš, prostorno planiranje, krajobrazne vrijednosti, tradicijsko i kulturno  nasljeđe, itd...),
      >   projekti diverzifikacije djelatnosti, aktivna politika zapošljavanja;
      >   razvoj poduzetničke infrastrukture,
      >   projekti restrukturiranja i razvoja poljoprivrede i malog poduzetištva,
      >   poduzetničke zone,
      >   poljoprivredne proizvodne zone,
      >   seoski turizam,
      >   obnovljivi izvori energije, itd...



U ovom djelokrugu, nastupamo kao razvojni partner lokalne zajednice (JLS),  što podrazumijeva da nudimo integriranje naših stručnjaka u lokalne razvojne timove i kontinuirnu opertivnu suradnju, u okviru koje obavljamo potrebne stručne poslove i kompleksne razvojne usluge u svim fazama pripremanja i provedbe lokalnih razvojnih aktivnosti, programa i projekata na strateškim pravcima razvoja JLS, a naročito:

 

      •   konzalting, poslovno-tehničko i tehnološko savjetovanje,
      •   izrada idejnih rješenja, studija izvedivosti i ostalih studija,
      •   pribavljanje uvjeta za izvedbu i građenje, lokacijskih dozvola, itd...
      •   pripremanje i izrada projektnih planova, potrebnih odluka i drugih akata JLS;
      •   izrada projektno-tehničke dokumentacije za građenje,
      •   pribavljanje dozvola za građenje,
      •   izrada investicijskih studija i poslovnih programa,
      •   izrada prezentacijskih materijala,
      •   pripremanje i provedba modela financiranja -  izrada natječajne i druge dokumentacije
           za financiranje (subvencije, pretpristupni fondovi EU - IPARD, krediti, leasing, itd...);
      •   tehničko i organizacijsko savjetovanje kod izvedbe projekta/radova,
      •   stručni nadzor nad izvođenjem radova,
      •   izrada svih vrsta izvještaja, itd...

 

Za ovakve poslove i sruadnju raspolažemo timom vlastitih stručnjaka, ovlaštenih inženjera i suradnika svih potrebnih profila, te vlastitim rješenjima i metodologijom koji su razvijeni kroz praksu te sinergiju stručnih znanja i iskustava na velikom broju investicijskih i razvojnih projekata u gospodarstvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i na ozbiljnim poslovima vezanim uz upravljanje organizacijama i projektima. 

 

Osim toga, naš koncept suradnje predviđa uključivanje i angažiranje lokalnih stručnjaka, na koje se tijeku suradnje prenose odgovarajuća znanja i "know-how", tako da se u lokalnoj zajednici formiraju djelatni timovi lokalnih stručnaka i nositelja razvoja na duge staze.

 

Prema tome, mi se ne bavimo prodajom "elaborata" i "teorija", već nudimo razvojne usluge i kontinuiranu suradnju koja treba rezultirati kreiranjem rješenja, učinkovitim projektima i pokretanjem ubrzanog razvoja.

 

Na ovim stranicama možete dobiti uvid u temeljna pitanja problematike lokalnog i ruralnog razvoja  i upoznati se s našim pristupom, mogućim rješenjima i prijedlozima za promjenu nepovoljnog stanja i pokretanje ubrzanog razvoja, u skladu s praksom u EU i uspješnim primjerima iz RH.

 

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

(Povratak na vrh)