Ispis Email

Naslovna   >>  Lokalni i ruralni razvoj 

 

 

Lokalna sredinaKulturna i tradicijska baštinaOdrživi razvoj gospodarstvaDruštvo znanja
 

 

Najveći dio jedinica lokalne samuprave u Republici Hrvatskoj ima karakter ruralnih sredina.  Ruralna područja obuhvaćaju preko 90% teritorija Republike Hrvatske i na njima živi cca. 48% stanovništva.  Ova područja uglavnom su nedovoljno razvijena, i karakteriziraju ih nedovoljno razvijena infrastruktura, gospodarska nerazvijenost i zaostajanje, visoka stopa nezaposlenosti, nerazvijene društvene djelatnosti i usluge, itd...  
Zbog svega toga, uvjeti za život i privređivanje u ruralnim područjima nisu dobri.  Ovo rezultira činjenicom da čak 77% ovakvih sredina izrazito stagnira i nazaduje i karakterizira ih depopulacija i odumiranje velikog broja naselja. 
Samo 4% ruralnih sredina pokazuje rast...

Ovakvo stanje je neodrživo, a njegovo nastavljanje značilo bi sve brže produbljivanje svih negativnih trendova.

Međutim, praksa u državama EU i uspješnim sredinama u RH govori da tako ne mora biti... da rješenja postoje, te da su mogućnosti i putevi za prevladavanje nepovoljnog stanja i pokretanje ubrzanog razvoja danas već dobro poznati i "utabani".  Zbog toga, perspektive ruralnog razvoja danas treba sagledavati na drugačiji način:

>   Najveći dio ruralnih područja raspolaže velikm bogatstvima, koja danas nisu iskorištena (očuvan okoliš,
     poljoprivredno zemljište i šume, prirodne, kulturne i tradicijske vrijednosti, lokalno stanovništvo sa svojim 
     znanjima, vještinama i iskustvima, postojeća proizvodnja i resursi, itd...).  Prema tome, postoji "područni kapital" 
     koji u današnjem svijetu stalno dobiva na vrijednosti i otvara nove perspektive. - Dakle, ima se odakle krenuti;

>   U Europskoj uniji, a danas sve više i u Hrvatskoj, postoji razvijena svijest o značaju ruralnih područja i
     nužnosti njihove revitalizacije i razvoja, i uspostavljeni su odgovarajući mehanizmi, programi i fondovi
     za poticanje svih segmenata lokalnog i ruralnog razvoja (preko 40% Proračuna EU troši se na poticanje
     lokalnog razvoja). 
     Prema tome, dostupni su odgovarajuća podrška i ozbiljni izvori za financiranje lokalnih razvojnih
     aktivnosti, programa i projekata, -  pod uvjetom da je lokalna zajednica organizirana te da ima jasno
     utvrđene prioritete i pripremljene programe za njihovo ostvarivanje;

>   Politika lokalnog-ruralnog razvoja u EU i RH dala je lokalnim samoupravama središnju ulogu u određivanju
     razvojnih potreba, prioritetnih ciljeva i programa svake JLS koji će se poticati i financirati u okviru
     poticajnih programa i fondova.  Na taj način, lokalnim samoupravama danas je omogućeno da stvarno i
     efektivno upravljaju razvojem svoje zajednice (JLS);


 

Na takvim osnovama, svaka lokalna zajednica danas treba i može pronaći rješenja za prevladavanje nepovoljnog stanja i ubrzano pokretanje razvoja:

 

Temeljne pretpostavke za djelovanje i mijenjanje nepovoljnog stanja nastale su kada je Republika Hrvatska, kroz demokratski razvoj i proces pristupanja u EU, prihvatila decentralizirani pristup lokalnom i ruralnom razvoju,
usklađen sa razvojnim strategijama i smjernicama razvojne politike u Europskoj uniji.  Ovakav razvojni pristup kreće "odozdo prema gore", tj. od lokalne razine, preko županija, pa do državne razine:  On polazi od specifičnosti i potreba na lokalnoj razini, i podrazumijeva da svaka lokalna zajednica (JLS) treba osmisliti vlastit razvoj te utvrditi skup razvojnih mjera i programa, koje potom treba uskladiti s mjerama i programima u užem okruženju, i potom objediniti na razini županija i države.

Ovakav pristup omogućava ciljano ulaganje i subvencioniranje projekata i aktivnosti utvrđenih lokalnim razvojnim programima. Na taj način, otvorene su i mogućnosti za prihvaćanje sustava poticanja i subvencioniranja lokalnog i ruralnog razvoja kakav postoji u EU, čime su stvoreni uvjeti da lokalne zajednice (JLS) za financiranje svojih aktivnosti i projekata počnu koristiti pretpristupne fondove EU (IPA-IPARD) i lepezu drugih mogućnosti za participativno financiranje lokalnog i ruralnog razvoja koje se nude na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

 

Na takvim osnovama, lokalne samouprave danas imaju zadatak da pokrenu razvoj svojih zajednica i daju odgovore na temeljna pitanja:  kako pokrenuti održiv razvoj (?), što treba razvijati (?),  kako osigurati potrebne resurse, organizaciju i financijska sredstva za razvoj (?), itd...

Odgovor na ova pitanja ne mogu biti zbirke želja, niti ga je moguće naći samo u političkim stavovima. 
Naprotiv, razvoj lokalne zajednice treba shvatiti kao razvojni projekt kojeg treba osmisliti, pripremiti i voditi u skladu s realnim gospodarskim, stručnim i znanstvenim postulatima, i kojim je potrebno realno analizirati i utvrditi mogućnosti, te postaviti realne ciljeve lokalne zajednice kao i putove za njihovo ostvarivanje.  

Sve u svemu, -  treba osmisliti razvoj, organizirati se, i pokrenuti ozbiljan posao da se on realizira u praksi:

 

 

        Road map 
 

Ukratko:

 

•   Strateško planiranje je proces kojim lokalna zajednica može osmisliti i oblikovati svoju budućnost;

 

•   Razvoj se pokreće i realizira kroz projekte lokalnog razvoja;

 

•   Da bi mogla pokrenuti i financirati projekte, lokalna zajednica treba imati dobro osmišljen i realno sačinjen razvojni
     program
, u kojem će utvrditi realne mogućnosti, potrebe i razvojne opcije, odlučiti kakav razvoj želi (VIZIJA),  
     definirati realne i prepoznatljive ciljeve, prioritete i planske okvire, te uspostaviti organizaciju, uvjete, kriterije i
     znanja za njihovo ostvarivanje;

 

•   Na temelju kvalitetnog razvojnog programa, lokalna zajednica i njezini ciljevi postaju prepoznatljivi i konkurentni, 
    čime se omogućava izlazak na tržište i uključivanje u programe poticanja ruralnog i lokalnog razvoja te pribavljanje 
    poticajnih financijskih sredstava i subvencija za financiranje strateških razvojnih prioriteta i pokretanje razvoja;

 

•   U lokalnoj zajednici koja ima dobro osmišljenu viziju razvoja i jasno utvrđene ciljeve i prioritete, uspostavlja se 
    poticajno razvojno okruženje koje vodi sve širem uključivanju lokalnih potencijala i znanja, nositelja razvoja i
    stanovništva, te intenziviranju razvojnih aktivnosti i povezivanja,  što će rezultirati iniciranjem i pokretanjem 
    lokalnih projekata, privlačenjem svježeg kapitala i stvaranjem povoljnih uvjeta za ubrzan ukupni razvoj 
    zajednice;

 

•   Tim putem, lokalna zajednica treba postati "živa sredina" u kojoj će lokalna samouprava, stanovništvo i
    nositelji razvoja sve bolje surađivati, organizirati se i rješavati lokalne probleme, razvijati potencijale i 
    postepeno doći do palete lokalnih prozvoda i usluga koji će biti prepoznatljvi i konkurentni na tržištu, te
    omogućiti povećane prihode, kvalitetne perspektive i sve bolje uvjete života i privređivanja u zajednici.
    


Prema tome, razvoj svake lokalne zajednice (JLS) danas ovisi prije svega od spremnosti i sposobnosti lokalne samouprave za uspostavljanje sustavnog  upravljanja lokalnim razvojem, jačanje stručnih i organizacijskih kapaciteta, te osmišljavanje i pokretanje sustavnih razvojnih aktivnosti i projekata lokalnog razvoja. 

 

(Povratak na vrh)

 


Naša misija

 


Polazeći od navedenog pristupa i uvjerenja, kao i od temeljne činjenice da su razvojni projekti i lokalni razvoj neodvojivo povezani i uzajamno se uvjetuju, naša tvrtka nastoji graditi suradnju s lokalnim samoupravama te inicirati aktivnosti i projekte kojima se stvaraju uvjeti za organiziranje lokalnih nositelja razvoja, uspostavljanje učinkovitog upravljanja razvojem na lokalnoj razini, restrukturiranje te pokretanje ubrzanog i održivog razvoja, u skladu sa smjernicama regionalnog i lokalnog razvoja u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

 

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva, naša djalatnost obuhvaća projekte i suradnju na slijedećim područjima:

 


1.   Izrada i implementacija projekata lokalnog i ruralnog razvoja (ukupni razvoj JLS);

 


2.   Suradnja s lokalnima samoupravama i drugim nositeljima lokalnog razvoja na pripremanju i 
      provedbi strateških razvojnih prioriteta JLS (programa i projekata lokalnog razvoja), kao što su:

 

      >   infrastrukturni projekti (vodoopskrba, odvodnja, lokalne ceste, itd.)
      >   projekti usmjereni na uspostavljanje socijalne inkluzije i poticajnog razvojnog okruženja u JLS;
      >   razvoj i unaprijeđivanje komunalnih i društvenih djelatnosti,
      >   zaštita, valorizacija i stavljanje u funkciju održivog razvoja prirodne i  kulturne baštine JLS 
           (okoliš, prostorno planiranje, krajobrazne vrijednosti, tradicijsko i kulturno  nasljeđe, itd...),
      >   projekti diverzifikacije djelatnosti, aktivna politika zapošljavanja;
      >   razvoj poduzetničke infrastrukture,
      >   projekti restrukturiranja i razvoja poljoprivrede i malog poduzetištva,
      >   poduzetničke zone,
      >   poljoprivredne proizvodne zone,
      >   seoski turizam,
      >   obnovljivi izvori energije, itd...U ovom djelokrugu, nastupamo kao razvojni partner lokalne zajednice (JLS),  što podrazumijeva da nudimo integriranje naših stručnjaka u lokalne razvojne timove i kontinuirnu opertivnu suradnju, u okviru koje obavljamo potrebne stručne poslove i kompleksne razvojne usluge u svim fazama pripremanja i provedbe lokalnih razvojnih aktivnosti, programa i projekata na strateškim pravcima razvoja JLS, a naročito:

 

      •   konzalting, poslovno-tehničko i tehnološko savjetovanje,
      •   izrada idejnih rješenja, studija izvedivosti i ostalih studija,
      •   pribavljanje uvjeta za izvedbu i građenje, lokacijskih dozvola, itd...
      •   pripremanje i izrada projektnih planova, potrebnih odluka i drugih akata JLS;
      •   izrada projektno-tehničke dokumentacije za građenje,
      •   pribavljanje dozvola za građenje,
      •   izrada investicijskih studija i poslovnih programa,
      •   izrada prezentacijskih materijala,
      •   pripremanje i provedba modela financiranja -  izrada natječajne i druge dokumentacije
           za financiranje (subvencije, pretpristupni fondovi EU - IPARD, krediti, leasing, itd...);
      •   tehničko i organizacijsko savjetovanje kod izvedbe projekta/radova,
      •   stručni nadzor nad izvođenjem radova,
      •   izrada svih vrsta izvještaja, itd...

 

Za ovakve poslove i sruadnju raspolažemo timom vlastitih stručnjaka, ovlaštenih inženjera i suradnika svih potrebnih profila, te vlastitim rješenjima i metodologijom koji su razvijeni kroz praksu te sinergiju stručnih znanja i iskustava na velikom broju investicijskih i razvojnih projekata u gospodarstvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i na ozbiljnim poslovima vezanim uz upravljanje organizacijama i projektima. 

 

Osim toga, naš koncept suradnje predviđa uključivanje i angažiranje lokalnih stručnjaka, na koje se tijeku suradnje prenose odgovarajuća znanja i "know-how", tako da se u lokalnoj zajednici formiraju djelatni timovi lokalnih stručnaka i nositelja razvoja na duge staze.

 

Prema tome, mi se ne bavimo prodajom "elaborata" i "teorija", već nudimo razvojne usluge i kontinuiranu suradnju koja treba rezultirati kreiranjem rješenja, učinkovitim projektima i pokretanjem ubrzanog razvoja.

 

Na ovim stranicama možete dobiti uvid u temeljna pitanja problematike lokalnog i ruralnog razvoja  i upoznati se s našim pristupom, mogućim rješenjima i prijedlozima za promjenu nepovoljnog stanja i pokretanje ubrzanog razvoja, u skladu s praksom u EU i uspješnim primjerima iz RH.

 

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

(Povratak na vrh)

 

 

 

 

 

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.